BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại khác nhau mà nhà nước có các mức bồi thường thiệt hại khác nhau. Đối với các công trình không phục vụ đời sống sinh hoạt trực tiếp của cá nhân, hộ gia đình thì khi nhà nước thu hồi đất mà buộc các công trình này phải tháo dỡ, dẫn đến việc không đảm bảo tiêu chuẩn thì được bồi thường theo qui định của pháp luật.

1.Bồi thường thiệt hại đối với nhà ở, công trình phục vụ mục đích sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình

Trong trường hợp khi nhà nước thu hồi đất mà cá nhân, hộ gia đình phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần nhà ở, công trình mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật (không sử dụng được nữa) thì được bồi thường thiệt hại bằng giá trị xây mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

2. Bồi thường thiệt hại đối với nhà ở, công trình khác không thuộc trường hợp nêu trên

Với các công trình còn lại thì mức bồi thường thiệt hại bằng tổng giá trị hiện có của nhà và công trình bị thiệt hại và khoản tiền được tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà và công trình đó.

Mức bồi thường = Giá trị hiện có của nhà ở, công trình bị thiệt hại + Khoản tiền tính bằng tỷ lệ % theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó

 

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được tính bằng tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà và công trình khác nhân với giá trị mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn tương đương do Bộ quản lí chuyên ngành ban hành.

 

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:

Tgt = G1 – ( G1/T ) x T1

Trong đó:

Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

Xem thêm:

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA EMAIL

Tin liên quan
Hotline tư vấn
0941.35.3636