Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là việc tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp để phù hợp với sự phát triển thực tế của công ty. Sau khi được chuyển đổi thì công ty cũ bị chấm dứt tồn tại. Công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích, cũng như các trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi.

Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Các doanh nghiệp có thể căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tế của mình mà có thể tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Các hình thức chuyển đổi bao gồm có:

    • Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty Cổ phần;
    • Chuyển đổi công ty Cổ phần sang công ty TNHH 1 thành viên;
    • Chuyển đổi công ty Cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
    • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH 1 thành viên hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
    • Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên

Các trường hợp không được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Có một số trường hợp nhất định thì các công ty không được phép chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như:

– Doanh nghiệp tư nhân không được chuyển thành công ty cổ phần

– Công ty TNHH 1 thành viên không được chuyển thành công ty cổ phần

– Công ty TNHH chỉ có duy nhất 2 thành viên không được chuyển lên công ty cổ phần

– Công ty hợp danh không được phép chuyển đổi sang bất kì loại hình doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, công ty hợp danh có thể được hợp nhất hoặc sáp nhập, không được chia, tách doanh nghiệp.

Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty Cổ phần 

 

 

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA EMAIL

Tin liên quan
Hotline tư vấn
0941.35.3636